EL TAST DE LA MITJA · 26/10/2024/10:30

D
H
M
S

Reglament

Article 1. Organitzador

L’Associació Esportiva La Mitja

Article 2. Dates

El Tast: La data de celebració serà el dissabte 26 d’octubre a les 10.30 h de 2024.

Article 3. Sortida

Passeig de la Garriga. A les 10.30 h.

Article 3. Arribada

Passeig de la Ribera, 111. Canovelles. Davant de KH-7

Article 4. Distància

La distància és de 10 quilòmetres. Certificades oficialment per la Federació Catalana d’Atletisme

Article 5. Participació

Cursa oberta a tothom que tingui més de 16 anys el dia de la cursa i que accepti i respecti tant la distància com el reglament i estigui correctament inscrit. Els menors d’edat hauran de presentar l’autorització d’un dels pares o tutors

Article 6. Categories

S’estableixen les següents categories:
• Femenina: trofeus per a les 3 primeres
• Masculina: trofeus per als 3 primers

Article 7. Inscripcions

Preu: 16 € per a corredors inscrits amb xip groc; 20€ (16 € inscripció + 4€ Xip Groc de propietat) que es lliurarà el dia previ al Tast i es podrà fer servir a totes les curses.

Termini d’inscripcions: Des del 19 de maig fins al 21 d’octubre de 2024 o quan s’assoleixin els 3.000 inscrits

Lloc d’inscripcions: A internet: eltast.lamitja.cat

La inscripció és personal i intransferible.

Article 8. Recollida de dorsals i obsequi

El divendres 25 d’octubre (de 10 a 14 h i de 16 a 20 h) al gimnàs de les Pistes d’Atletisme de Granollers (Carrer Camp de les Moreres, s/n).
El dissabte 26 d’octubre (de 7.45 a 8.45 h) a l’arribada. Passeig de la Ribera, 111. Canovelles. Davant de KH-7

Article 9. Serveis

Avituallaments: Al quilòmetre cinc i a l’arribada
Guarda-roba: Hi haurà guarda-roba a l’arribada
Servei Renfe: Tots els inscrits al Tast podran disposar d’un tiquet que els permetrà bescanviar per un bitllet d’anada i tornada des de qualsevol punt del servei de rodalia de Barcelona, amb venda a taquilles, fins a les estacions Granollers Centre, les Franqueses i la Garriga.
Servei Bus: Servei d’autobusos de l’arribada (Passeig de la Ribera, 111. Canovelles. Davant de KH-7) fins al punt de sortida de La Garriga (Passeig de la Garriga). Preu: 3€

Article 10. Tancament

El temps màxim per completar el recorregut serà d’1 hora i 30 minuts.

Article 11. Cronometratge i classificacions

Per poder prendre part en El Tast de la Mitja i optar a classificar-se, és obligatori córrer amb el xip i dorsal.

Article 12. Trofeus

Als 3 primers masculins i femenins. Els premis no seran acumulatius.

Article 13. Reclamacions

Les reclamacions es faran segons la reglamentació oficial de la Federació Catalana d’Atletisme. Qualsevol impugnació sobre la classificació, categories, etc., serà únicament competència del Jutge Àrbitre, i per tant les reclamacions seran cursades a ell i per escrit fins 30 minuts després d’haver-se fet oficials els resultats. Per fer qualsevol reclamació s’haurà d’abonar una quantitat de 30€, en concepte de dipòsit, que serà retornat si la reclamació és acceptada.

Article 14. Desqualificacions

El servei mèdic de la competició i els jutges àrbitres estan facultats per retirar, durant la prova:
Qui presenti un mal estat físic.
Qui no porti xip o dorsal o no el porti en el lloc designat per l’organització.
Qui doblegui o manipuli la publicitat del dorsal.
Qui no realitzi el recorregut complert.
Qui manifesti un comportament no esportiu, abans, durant i després de la cursa.
L’organització o la Guàrdia Urbana estan facultades per retirar, durant la prova, qualsevol atleta que tingui un ritme mitjà de carrera més lent de 9 minuts per quilòmetre.

Article 15. Vehicles

Només estaran autoritzats a seguir la cursa els vehicles designats expressament per l’Organització. Les bicicletes, enginys amb rodes i/o motoritzats no podran circular, sense autorització expressa de l’organització, dintre el circuit de la cursa mentre duri aquesta.

Article 16. Drets d’imatge

El sol fet d’inscriure’s a El Tast de la Mitja, autoritza expressament a l’organització i als seus patrocinadors a què utilitzin gratuïtament, imatges fixes i/o en moviment, de la seva persona preses amb ocasió de la seva participació en la esmentada cursa. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitaris, produïts i difosos a tot el món i durant el període màxim establert per la legislació, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

Article 17. Responsabilitat

L’organització no es fa responsable dels accidents o altres perjudicis que la participació o la cursa pugui ocasionar als inscrits, abans, durant o després d’aquesta. El participant, en el moment de la seva inscripció, manifesta trobar-se físicament apte per a l’esdeveniment. No obstant això, l’organització disposarà de servei sanitari per a possibles urgències.

Article 18. Assegurances

L’Organització contractarà una assegurança d’accidents esportius per a tots els participants a El Tast de la Mitja.

Article 19. Acceptació

Tots els participants, pel fet d’inscriure’s, accepten el present reglament i en cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el reglament, s’aplicarà allò que disposi el Comitè Organitzador.
La signatura de la inscripció dels participants (i la inscripció en si, en el cas d’Internet), implica haver llegit, entès i adquirit el compromís que a continuació s’exposa:
Certifico que estic en bon estat físic. Eximeixo de tota responsabilitat que de la participació en l’esdeveniment pogués derivar, com ara pèrdua d’objectes personals per robatori o altres circumstàncies, a l’Associació Esportiva La Mitja, els espònsors o patrocinadors comercials, directius, empleats, empresa organitzadora de l’esdeveniment i altres organitzadors.
Renuncio a tota acció legal que pugui derivar de la participació en l’esdeveniment. Autoritzo els organitzadors de l’esdeveniment a la gravació total o parcial de la meva participació a l’esdeveniment mitjançant fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conèixer i cedeixo tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú exercitar, sense dret per part meva a rebre cap compensació econòmica.
En el cas dels menors de 18 anys d’edat, han de presentar la deguda autorització paterna.
La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s’admetran devolucions, sota cap causa, de l’import de la inscripció.
L’organització no assumirà cap responsabilitat si l’esdeveniment se suspèn o ajorna per raons de força major.

Article 20. Reglament COVID-19

La crisi sanitària de l’COVID-19 fa necessària l’adopció d’una sèrie de mesures per a complir els protocols marcats per les autoritats sanitàries. L’establiment i compliment de les esmentades mesures requereix d’una sèrie de compromisos i formes d’actuació per part, fonamentalment, de l’organització i els participants.

La lectura i acceptació del present document és condició indispensable per a participar en el Tast.
Com a participant en l’esdeveniment esportiu declara i manifesta:

1.- Que és coneixedor/a de de les mesures que prendrà l’organització, en relació a la presència i participació en la competició generada, com a conseqüència de la crisi sanitària causada per la propagació de la malaltia COVID-19.

2.- Que es compromet a complir les directrius o seguir les recomanacions, així com les instruccions que siguin donades per les autoritats esportives o personal d’organització presents a la competició en relació amb les mesures per evitar contagis per COVID- 19.

3.- Que es compromet a no participar ni prendre part en l’esdeveniment en el cas de patir símptomes que puguin ser compatibles amb el contagi del COVID-19. Això resultarà extensiu, igualment, als casos en què els símptomes fossin soferts per tercers amb què la persona participant tingui o hagi tingut un contacte del qual, objectivament, pogués derivar-se un contagi.

4.- Que, en cas de tenir coneixement d’estar afectat pel virus de l’COVID-19, es compromet a no anar ni prendre part en l’esdeveniment (ni en les accions relacionades amb la cursa; fira, recollida de dorsals, etc..) en la mesura que les autoritats sanitàries no manifestin que la participació no comporta un risc, bé per la seva persona, bé per a la resta dels/les assistents amb els/les que pogués haver tingut contacte.

5.- Que té el coneixement, accepta i assumeix que, en l’actual estat i context, hi ha un objectiu risc de contagi de COVID-19 amb les conseqüències que d’això es puguin derivar per a la seva persona en termes de salut o problemes que, fins i tot, poden arribar a ocasionar-li la mort.

6.- Que accepta que l’organitzador de l’esdeveniment adopti les mesures que s’indiquen en el document (guia) que té publicat a fi d’establir un raonable escenari de seguretat en l’esdeveniment. En aquest sentit, es fa constar que el titular de l’esdeveniment , en el curs de l’organització i execució de la cursa, pot adoptar les mesures o decisions que siguin necessàries en relació amb l’establiment o aplicació de les mesures que es contenen en el document (guia) publicada o qualssevol altres que tinguessin per finalitat dotar a la prova d’un entorn segur en termes d’evitar contagis per COVID-19.

Article 20. Avís legal

Segons estableix el nou Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril de 2016 del Parlament i Consell Europeu, informem que les dades incloses en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer propietat de ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud d’inscripció i preservant en tot moment la confidencialitat de les seves dades.
Responsable: Associació Esportiva La Mitja
Finalitat: Gestió de serveis web, així com la gestió de dades i resultats de la activitat esportiva i fidelització d’usuaris per gestionar la seva participació en l’esdeveniment. Durant els esdeveniments esportius es podran prendre imatges dels participants, amb l’enviament del present formulari, el participant autoritza a ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA a utilitzar la seva imatge en publicacions i xarxes socials pertanyents a la companyia, premsa, edicions i a qualsevol altre mitjà per un termini de temps il·limitat.
Legitimació: Consentiment de l’usuari i relació contractual.
Destinataris: Empreses prestadores de serveis de l’Associació Esportiva La Mitja.
Drets: D’accés, rectificació i supressió i oposició, limitació del tractament i portabilitat respecte les seves dades personals mitjançant enviament de correu electrònic a: cursa@lamitja.com
Informació addicional: http://eltast.lamitja.cat/proteccio-de-dades